ابزارهايي جهت تجزيه و تحليل تصميمات پرمخاطره

ابزارهايي جهت تجزيه و تحليل تصميمات پرمخاطره

(۲۵ صفحه) ورد

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

ابزارهايي جهت تجزيه و تحليل تصميمات…………. ۱

تجزيه و تحليل تصميمات پرمخاطره……………… ۱

معرفي و خلاصه……………………………… ۲

پيشرفتهايي دردستيابي به طراحي………………. ۲

سيستم چيست؟………………………………. ۳

پويايي يك سيستم…………………………… ۳

يك بازنگري در نگرش تحليلانه تصميم :………….. ۶

طراحي احتمالي: از داده ها تا معلومات قطعي……. ۶

فرايند تصميم گيري…………………………. ۸

نمونه هايي از كاربرد تجاري :……………….. ۹

تجزيه و تحليل تصميم : قابل تصديق كردن تصميمات قابل دفاع  ۹

عوامل مدلهاي تحليلي تصميم…………………. ۱۱

عوامل مشكلات تجزيه و تحليل تصميم به قرار زير است: ۱۱

منبع خطاها در تصميم گيري:…………………. ۱۲

برخورد بانامعينات:……………………….. ۱۳

تصميم گيري تحت نامعينات مطلق………………. ۱۵

تصميم گيري تحت احتمال خطر…………………. ۱۵

………………

…………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0