آموزش فری هند (Free Hand)

آموزش فری هند (Free Hand)

(۲۵ صفحه ) ورد

خط کشهای صفحه Page Rulers                             

 شناسایی اصول ترسیم Rectangle                            

 شناسایی اصول ترسیم Ellipse                          

 شناسایی ترسیم polygon                              

شناسایی اصول ترسیم Star                             

 گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها                         

 شناسایی اصول ترسیم Line                                

 ترسیم شکل به کمک ابزار pen                             

 اصول کار با ابزارهای spiral , pencil                        

 تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند          

فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit          

 فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit           

 ملغی کردن فرامین                              

 شناسایی اصول کار با ابزار skew                             

 شناسایی اصول کار با پنل More                           

 تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope              

 شناسایی اصول کار با فرمان Group                        

 شناسایی اصول کار با فرمان ungroup                      

 شناسایی اصول کار با فرمان Join                         

  شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path              

  شناسایی اصول کار با فرمان Blend                       

  شناسایی اصول کار با فرمان union                       

  شناسایی اصول کار با فرمان punch                       

  شناسایی اصول کار با فرمان Crop                        

  شناسایی اصول کار با فرمان Divide                       

  شناسایی اصول کار با فرمان Interesect                         

  شناسایی اصول کار با ابزار Smudge                      

  شناسایی اصول کار با ابزار Arc                             

  شناسایی اصول کار با ابزار Mirror                       

 کار با فرمان Save as , Save                           


۳-خط کش های صفحه (Page Rulers):

……………….

……………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0