آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

نام پرسشنامه: آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

هدف: تشخیص ضایعات مغزی، روان نژندی، مشکلات جنسی، حالتهای اضطرابی، هیستری، رفتارهای وسواسی، افسردگی واکنشی، ویژگیهای سایکوپاتیک، الکلیسم و اعتیاد، روان – تنی، روان پریشی، مانیک-دپرسیو

این آزمون دارای ۹کارت به اشکال گوناگون هندسی به ابعاد ۶Î۴ اینچ می باشد که توسط خانم لورتابندر از آزمون و رتهایمر اقتباس شده است. اشکال این آزمون را تعدادی نقطه ،خطوط مستقیم منحنی ها و زوایا تشکیل می دهند. هرفردی اشکال نه گانه را با توجه به تفاوت هایی کهدر نحوه ادراک آنها وجوددارد به شیوه ای کاملاً شخصی و متمایز ادراک می کنند.

خانم بندر و سایر استفاده کنندگان از این آزمون دراثر مطالعات وتحقیقات تجربی خود، با توجه بهاشتباه درترسیم و کپی کردن اشکال ، دامنه مجازی از حدود اشتباهراتعیینکردندکهتفاوتادراک افرادبهنجار در زیر این حد جای دارند وتجاوزاز دامنه مجاز ، حالت بیمار گونه ادراکیرامشخصمیکند.اشتباه آزمودنی درترسیم اشکال راناشی ازانحراف کنش های عادی ذهن ،عدم ثبات عاطفی ، تحریف در ادراک ، غیرمنطقی بودن بازخوردها ،مشکل درارضاء ،الگوی نابهنجار رفتار و عدم تعادل مکانیزم های دفاعی می دانند.

تاکنونروشها و دستورالعملهای مختلفی از این آزمون ارائه شده است . ازجمله : هات ، بیلینگزلی، هینپاسکال و ساتل روشهایی را برای نمره گذاری این آزمون پیشنهاد کرده اند . روش پاسکال وساتل به علت سادگی روش نمره گذاری و اطلاعات وسیعی که از نظر بالینی دراختیار آزماینده قرارمی دهد. رواج بیشتری دارد. آنهاآزمون بندر گشتالتراوسیله مناسبی برای بررسی نا هم آهنگی های موجود درشیوه ادراک چگونگی واکنش نسبت بهمحرکهاواجرای عمل می دانندو اعتقاد دارند کهاشتباهدر کپی کردن اشکال هندسی نشانگر نقضدرکنشها ی شناختی یاعاطفی است. در روش نمرهگذاری پاسکال وساتل نخست تعداد اشتباهاتی را که درترسیم اشکال وجوددارد مشخص می کنند ، سپس به کمک فرم مخصوص نمرهگذاری ،نمره خام راتعیین نموده و سپسبا مراجعه بهجداول نرم ،نمرهمیزان شدهرامحاسبه میکنند.

برای استفاده ازاین روش درهرکشوری نیاز به محاسبه دامنه بهنجار اشتباه درجمعیت آن کشور می باشد.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0